Cầu đấu Domino khối và tép Hivero sản phẩm chất lượng xuất xứ Hàn Quốc (loại 20A, 30A, 60A, 100A, 150A, 200A, 300A, 400A).

 • Thương hiệu Hirero được thành lập từ năm 1980, là thương hiệu sản xuất đến từ Hàn Quốc.
 • Thương hiệu Hivero chuyên cung cấp các sản phẩm, thiết bị điện trong ngành tủ điện và các ngành công nghiệp.
 • Các sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Hirero Hàn Quốc và đạt tiêu chuẩn quốc tếI SO9001. Đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất.
hivero; hanyoung; yongsung; togi; phoenix; fuji; duotech; duogroup; công ty tnhh kỹ thuật duo; duotech.vn; duogroup.vn; cầu đấu dây điện; cầu đấu terminal blocks; cầu đấu terminal khối; cầu đấu terminal tép; cầu đấu dây điện domino; cầu đấu dây terminal blocks; cầu đấu dây terminal khối; cầu đấu dây điện terminal tép; terminal block; terminal block connector; terminal block wiring diagram; terminal block types; terminal blocks din rail; terminal tép xám; terminal tép; terminals khối; cầu đấu dây 15a; cầu đấu dây 20a; cầu đấu dây điện 20a; cầu đấu dây điện 30a; cầu đấu dây 50a; cầu đấu dây 40a; cầu đấu dây 60a-500v; cầu đấu dây 60a;

Cầu đấu Domino khối Hivero loại 20A (3P, 4P, 6P,… 20P)

HFTB-203 | HFTB-204 | HFTB-206 | HFTB-2010 | HFTB-2012 | HFTB-2015 | HFTB-2020

 • cầu đấu hftb-203; cầu đấu dây điện 20a 3 cực; hivero; hanyoung; yongsung; togi; phoenix; fuji; duotech; duogroup; công ty tnhh kỹ thuật duo; duotech.vn; duogroup.vn; cầu đấu hivero hftb-203; cầu đấu dây điện hftb-203; domino hftb-203; cầu đấu terminal khối hftb-203; cầu đấu dây điện domino hftb-203; cầu đấu dây terminal khối hftb-203;
 • cầu đấu hivero hftb-2010; cầu đấu dây điện hftb-2010; domino hftb-2010; cầu đấu terminal khối hftb-2010; cầu đấu dây điện domino hftb-2010; cầu đấu dây terminal khối hftb-2010; terminal block hftb-2010; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-2010; domino hivero hftb-2010; cầu đấu terminal khối hivero hftb-2010; cầu đấu dây điện domino hivero hftb-2010;
 • cầu đấu hivero hftb-2012; cầu đấu dây điện hftb-2012; domino hftb-2012; cầu đấu terminal khối hftb-2012; cầu đấu dây điện domino hftb-2012; cầu đấu dây terminal khối hftb-2012; terminal block hftb-2012; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-2012;
 • cầu đấu hivero hftb-2015; cầu đấu dây điện hftb-2015; domino hftb-2015; cầu đấu terminal khối hftb-2015; cầu đấu dây điện domino hftb-2015; cầu đấu dây terminal khối hftb-2015; terminal block hftb-2015; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-2015; domino hivero hftb-2015;

Domino khối Hivero loại 30A (3P, 4P, 6P, 10P)

mã hàng: HFTB-303 | HFTB-304 | HFTB-306 | HFTB-3010

 • cầu đấu hivero hftb-303; cầu đấu dây điện hftb-303; domino hftb-303; cầu đấu terminal khối hftb-303; cầu đấu dây điện domino hftb-303; cầu đấu dây terminal khối hftb-303; terminal block hftb-303; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-303; domino hivero hftb-303;
 • cầu đấu hivero hftb-304; cầu đấu dây điện hftb-304; domino hftb-304; cầu đấu terminal khối hftb-304; cầu đấu dây điện domino hftb-304; cầu đấu dây terminal khối hftb-304; terminal block hftb-304;
 • cầu đấu hivero hftb-306; cầu đấu dây điện hftb-306; domino hftb-306; cầu đấu terminal khối hftb-306; cầu đấu dây điện domino hftb-306; cầu đấu dây terminal khối hftb-306; terminal block hftb-306;
 • cầu đấu hivero hftb-3010; cầu đấu dây điện hftb-3010; domino hftb-3010; cầu đấu terminal khối hftb-3010; cầu đấu dây điện domino hftb-3010; cầu đấu dây terminal khối hftb-3010; terminal block hftb-3010; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-3010; domino hivero hftb-3010;

Cầu đấu khối Hivero loại 60A (3P, 4P)

mã hàng: HFTB-603 | HFTB-604

 • cầu đấu hivero hftb-603; cầu đấu dây điện hftb-603; domino hftb-603; cầu đấu terminal khối hftb-603; cầu đấu dây điện domino hftb-603; cầu đấu dây terminal khối hftb-603; terminal block hftb-603; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-603; domino hivero hftb-603

Cầu đấu khối Hivero loại 100A (3P, 4P)

mã hàng: HFTB-1003 | HFTB-1004

 • cầu đấu hivero hftb-1003; cầu đấu dây điện hftb-1003; domino hftb-1003; cầu đấu terminal khối hftb-1003; cầu đấu dây điện domino hftb-1003; cầu đấu dây terminal khối hftb-1003; terminal block hftb-1003;
 • cầu đấu hivero hftb-1004; cầu đấu dây điện hftb-1004; domino hftb-1004; cầu đấu terminal khối hftb-1004; cầu đấu dây điện domino hftb-1004; cầu đấu dây terminal khối hftb-1004; terminal block hftb-1004; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-1004; domino hivero hftb-1004

Domino khối Hivero loại 150A (3P, 4P)

mã hàng: HFTB-1503 | HFTB-1504

Domino khối Hivero loại 200A (3P, 4P)

mã hàng: HFTB-2003 | HFTB-2004

 • cầu đấu hivero hftb-1003; cầu đấu dây điện hftb-1003; domino hftb-1003; cầu đấu terminal khối hftb-1003; cầu đấu dây điện domino hftb-1003; cầu đấu dây terminal khối hftb-1003; terminal block hftb-1003;
 • cầu đấu hivero hftb-1004; cầu đấu dây điện hftb-1004; domino hftb-1004; cầu đấu terminal khối hftb-1004; cầu đấu dây điện domino hftb-1004; cầu đấu dây terminal khối hftb-1004; terminal block hftb-1004; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-1004; domino hivero hftb-1004

Domino khối Hivero loại 300A (3P, 4P)

mã hàng: HFTB-3003 | HFTB-3004

 • cầu đấu hivero hftb-3003; cầu đấu dây điện hftb-3003; domino hftb-3003; cầu đấu terminal khối hftb-3003; cầu đấu dây điện domino hftb-3003; cầu đấu dây terminal khối hftb-3003; terminal block hftb-3003; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-3003; domino hivero hftb-3003
 • cầu đấu hivero hftb-3004; cầu đấu dây điện hftb-3004; domino hftb-3004; cầu đấu terminal khối hftb-3004; cầu đấu dây điện domino hftb-3004; cầu đấu dây terminal khối hftb-3004; terminal block hftb-3004; terminal block wiring diagram; cầu đấu dây điện hivero hftb-3004; domino hivero hftb-3004;

Domino khối Hivero loại 400A (3P, 4P)

mã hàng: HFTB-4003 | HFTB-4004

Cầu đấu Domino tép loại đơn (1 tầng)

mã hàng: ATB-10 | ATB-15 | ATB-25 | ATB-35 | ATB-60

 • domino tép 15a 1 cực; domino tép hivero atb-15; cầu đấu atb-15; cầu đấu dây điện atb-15; cầu đấu domino tép atb-15; cầu đấu hivero atb-15; cầu đấu dây điện atb-15 hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-15; domino tép atb-15a; domino tép 15a 1 tầng; domino tép hivero atb-15a; cầu đấu atb-15a; cầu đấu dây điện atb-15a; cầu đấu domino tép atb-15a; cầu đấu hivero atb-15a; cầu đấu dây điện atb-15a hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-15a;cầu đấu terminal tép; hivero
 • domino tép 25a 1 cực; domino tép hivero atb-25; cầu đấu atb-25; cầu đấu dây điện atb-25; cầu đấu domino tép atb-25; cầu đấu hivero atb-25; cầu đấu dây điện atb-25 hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-25; domino tép atb-25a; domino tép 25a 1 tầng; domino tép hivero atb-25a; cầu đấu atb-25a; cầu đấu dây điện atb-25a; cầu đấu domino tép atb-25a; cầu đấu hivero atb-25a; cầu đấu dây điện atb-25a hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-25a; cầu đấu terminal tép; hivero
 • domino tép 35a 1 cực; domino tép hivero atb-35; cầu đấu atb-35; cầu đấu dây điện atb-35; cầu đấu domino tép atb-35; cầu đấu hivero atb-35; cầu đấu dây điện atb-35 hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-35; domino tép atb-35a; domino tép 35a 1 tầng; domino tép hivero atb-35a; cầu đấu atb-35a; cầu đấu dây điện atb-35a; cầu đấu domino tép atb-35a; cầu đấu hivero atb-35a; cầu đấu dây điện atb-35a hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-35a;cầu đấu terminal tép; hivero
 • domino tép 60a 1 cực; domino tép hivero atb-60; cầu đấu atb-60; cầu đấu dây điện atb-60; cầu đấu domino tép atb-60; cầu đấu hivero atb-60; cầu đấu dây điện atb-60 hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-60; domino tép atb-60a; domino tép 60a 1 tầng; domino tép hivero atb-60a; cầu đấu atb-60a; cầu đấu dây điện atb-60a; cầu đấu domino tép atb-60a; cầu đấu hivero atb-60a; cầu đấu dây điện atb-60a hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-60a; cầu đấu terminal tép; hivero;

Cầu đấu tép Hivero loại đôi (2 tầng)

mã hàng: ATB-15AW

 • domino tép 15a 2 tầng cực; domino tép hivero atb-15aw; cầu đấu atb-15aw; cầu đấu dây điện atb-15aw; cầu đấu domino tép atb-15aw; cầu đấu hivero atb-15aw; cầu đấu dây điện atb-15aw hivero; cầu đấu domino tép hivero atb-15aw; cầu đấu terminal tép; hivero

Chi tiết vui lòng xem sản phẩm cầu đấu domino khối Hivero tại đây:

Chi tiết vui lòng xem sản phẩm cầu đấu domino Hivero tại đây:

0/5 (0 Reviews)